โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา

  • Home
  • หน่วยงาน
  • โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา

โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม มีฐานะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและหน่วยงานภาครัฐกำหนด

ที่อยู่
โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ชั้น 2 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

Go to website

Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 402 และ 1071

Fax : 0 4253 279

Email :

Social:

Map

HOT LINK