บัณฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษา มีบทบาทหน้าที่วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนวางแผนการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น บัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษา


ที่อยู่

บัณฑิตศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม
ชั้น 2 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

Go to website

Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 1083

Fax : 0 4253 2479

Email : chulaluk.p@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK