งานเทคโนโลยีดิจิทัล

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ที่มีความมั่งคงปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

Go to website

Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 210, 219

Fax : 0 4253 2479

Email : admin@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK