รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนกลางจังหวัดนครพนม

ม.นครพนม ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนกลางจังหวัดนครพนม

นายไชยา สอนไชยา 2024-07-08 12:49:15 331

ม.นครพนม ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนกลางจังหวัดนครพนม

วันที่ 8 กรกฏาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชขัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย Assoc. Prof. Dr. Tran Ba Tien รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิงห์ ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและนำนักศึกษากว่า 30 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนกลางจังหวัดนครพนม ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม


โครงการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนกลางจังหวัดนครพนม เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยวิงห์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และอาหารพิ้นถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนกลาง จังหวัดนครพนม รวมถึงหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย การแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษา การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนคณิตศาสตร์แบบเวียดนาม การวิจัยเส้นทางท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ โดยศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม 


โดยระหว่างวันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2567 นี้ ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พร้อมด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จะร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างสองสถาบันซึ่งจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม เช่น อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม รวมทั้งการลงพื้นที่เรียนรู้และสัมผัส ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความหลากหลายในพื้นที่นครพนม ตลอดทั้งพบปะแลกเปลี่ยนกับคณะ/วิทยาลัย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยการบิน การศึกษาและวิจัยนานาชาติ, สมาคมไทย-เวียดนาม จ.นครพนม, ชุมชนเวียดนามบ้านนาจอก และคณะกรรมการอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์


ข้อมูลศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม
ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK