รอบรั้วกันเกรา

โรงพยาบาล เดอะซีพลัส(THE C PLUS)มอบเวชภัณฑ์ยา กับมหาวิทยาลัยนครพนม

นายไชยา สอนไชยา 2024-07-05 14:13:26 137

โรงพยาบาล เดอะซีพลัส(THE C PLUS)มอบเวชภัณฑ์ยา กับมหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 5 ก.ค.2567  เวลา 11.00น. ณ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์) ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพการศึกษา รับมอบเวชภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาล เดอะซีพลัส(THE C PLUS)โดย นางสาว รัตน์มณี ราชชมภู ฝ่ายการตลาด คลีนิกเวชกรรมเดอะซีพลัส เฟื่องนคร คลีนิกเวชกรรมเดอะซีพลัส หนองญาติ ในเครือ  เดอะซีพลัส(THE C PLUS)เข้ามอบเวชภัณฑ์ยา จำนวน 14 รายการ เพื่อเป็นการบรรเทาอาการเบื้องต้นให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ที่อาจเกิดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาและที่ทำงาน พร้อมทั้งพูดคุยความเป็นไปได้ในการเข้ารักษาของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ที่โรงพยาบาล เดอะซีพลัส(THE C PLUS)ในอนาคตต่อไป

ภาพ /ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK