รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6/2567

ม.นครพนม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6/2567

นายไชยา สอนไชยา 2024-06-18 11:12:04 429

ม.นครพนม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6/2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6/2567 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม  เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

ซึ่งก่อนเริ่มประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ได้แก่

- นางสาวกีรติกา บุญพิพม์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดมิสสปอร์ตท่าอุเทน 2024 จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวันครพนม และชมรมอาสาพัฒนาท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าอุเทน (หลังเก่า) อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

2. สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดังนี้

1) นางสาวนิภาพร ศรีชัยมูล  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

2) นางสาวอรอิรัญญา ด้วงติลี  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

3) นางสาวศิรินาฏ หอมสิน  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

4) นางสาวสุภัสสรา ช านาญผล  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

อาจารย์ที่ปรึกษา : 

1) อาจารย์ ดร.กานต์ มูลศรี

2) อาจารย์ เมธาวุฒิ สีหามาตย์

ได้รับรางวัลทีมที่มีคะแนนสูงสุด 10 ทีม จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้รับคะแนน 48/50 คะแนน และ 49/50 คะแนน จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีการศึกษา 2567 จัดโดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

3. การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024" ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดังนี้

1) ประเภทกรีฑา ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” การแข่งขันกรีฑา (วิ่ง 100 เมตร) ประเภท

หญิง รุ่นอายุ35-39 ปี ทำสถิติ14.30 วินาที ได้แก่  

- อาจารย์นริศรา เปรมศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดการทีม

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์

2) ประเภทกีฬา E-Sport ทีมชาย (NAKHON NAKA) :ได้รับ “รางวัลเหรียญทองแดง” ได้แก่

- ดร.สรวิทย์ งามสุทธิรองคณบดี ฝ่ายวิชาการและการศึกษาพิเศษ  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- นายรัตนพล จันทร์ปาน เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- อาจารย์วรโชติ เครือโชติอาจารย์ประจำวิทยาลัยธาตุพนม

- นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

- นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา นักประชาสัมพันธ์ แผนกสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

- นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ แผนกสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

ผู้จัดการทีม

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

3) ประเภทกีฬากอล์ฟ ได้รับ “รางวัลเหรียญทองแดง” การแข่งขันกอล์ฟ บุคคลชาย อายุ46 – 60 ปี (แต้มต่อ 27 – 28) ได้แก่

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภัทร มาลีลัย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ฝึกสอน

- รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ รัตนงาม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้จัดการทีม

- นายสุมิตรชัย กันหาคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK