รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นักวิชาการ ม.นครพนม ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ดิน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ชีวภาพชุมชน (Community Biological Center: CBC LDD)

นักวิชาการ ม.นครพนม ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ดิน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ชีวภาพชุมชน (Community Biological Center: CBC LDD)

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2024-06-17 19:44:59 251

นักวิชาการ ม.นครพนม ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ดิน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ชีวภาพชุมชน (Community Biological Center: CBC LDD)

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ชีวภาพชุมชน (Community Biological Center : CBC LDD) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน และ Institut de recherche pour le développement (สถาบัน IRD) โดยมีนายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2801 อาคาร 2 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความหลากหลายชีวภาพทางดิน มีนักวิชาการจากภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของสิ่งมีชีวิตในดินในระบบนิเวศเกษตร” และ รองศาสตราจารย์ ดร. เชิดชัย โพธิ์ศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายในหัวข้อ “เอคโตไมคอร์ไรซาของเห็ดเผาะ”

ทั้งนี้ เพื่อกำหนดแผนการขับเคลื่อนศูนย์ชีวภาพชุมชนสู่การเป็นจุดผลิต ขยายเชื้อ และเป็นต้นแบบในการใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรระดับชุมชนท้องถิ่น ให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน มีผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญ ประธานศูนย์ชีวภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์ชีวภาพชุมชน จาก 77 จังหวัด รวมกว่า 160 คน เข้าร่วมประชุม 

ข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน

ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

HOT LINK