รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2567

ม.นครพนม ประชุมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2567

นายไชยา สอนไชยา 2024-06-17 15:51:48 235

ม.นครพนม ประชุมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ  รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน การประชุมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2567  (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ MS TEAM) พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้แทนศูนย์ประสานงาน สมศ.เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจก่อนการลงพื้นที่สถานศึกษา ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด คุณภูมิพัฒน์ ศรีวชิรพัฒน์ นักวิชาการภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ (ผู้แทนสมศ.) และผู้ทรงคุณวุฒิ (มหาวิทยาลัยนครพนม) จำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร  เรืองวรบูรณ์  สังกัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

2. อาจารย์ ดร.ศิริธร  สุตตานนท์ สังกัด คณะครุศาสตร์

3. อาจารย์อัครพล  ไชยโชค สังกัด คณะครุศาสตร์

4. อาจารย์วิศรุต  ศรีวรมย์ สังกัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะครุศาสตร์

5. อาจารย์ชินวร  บาลเพชร สังกัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะครุศาสตร์

ซึ่งจะดำเนินการลงพื้นที่ Site Visit Online ครั้งที่ 1 ในเดือน กรกฏาคม 2567 โดยมีสถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ์ ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านฝาง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาจาน ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 

5. โรงเรียนกฤชานันท์ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 

6. โรงเรียนเทพปัญญา ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK