รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

นายไชยา สอนไชยา 2024-06-17 11:02:09 232

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีรองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง วิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จากคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และได้รับเกียรติจาก  ดร.ปิยรัษฏ์  ปริญญาพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "แนวทางแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)" ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2567   ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK