รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดแถลงผลงานเด่น รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ม.นครพนม จัดแถลงผลงานเด่น รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2024-06-14 18:30:25 294

ม.นครพนม จัดแถลงผลงานเด่น รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมแถลงผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ตามแผนงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำประเด็นต่าง ๆ มาทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเชิงพื้นที่รอบด้าน อีกทั้งยังมีกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร และทบทวนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายการพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดนครพนมต่อไป ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์) และถ่ายทอดสดผ่านระบบประชุมออนไลน์


ซึ่งระหว่างการถ่ายทอดผลการดำเนินงานของคคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศ. ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Times Higher Education (THE): Impact Rankings 2024 หรือมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จำนวน 17 เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ผ่านการประเมินตัวชี้วัดโดยแบ่งเป็น 4 ขอบเขตหลัก คือ ได้แก่ 1) งานวิจัย 2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย 3) การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และ 4) การจัดการเรียนการสอน มีมหาวิทยาลัย 1,963 แห่งทั่วโลก จาก 125 ประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับ Impact Ranking  และมหาวิทยาลัยในไทยเข้าร่วม 77 แห่ง  ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 9 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 1,501+ ของโลก ถือเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกหน่วยงาน”


ภาพ: พัฒนะ พิมพ์แน่น, ไชยา สอนไชยา
ข่าว: วรรณวชิรา จันทะเมธี

HOT LINK