รอบรั้วกันเกรา

กิจกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในยุควิถีใหม่

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-06-07 16:19:19 76

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในยุควิถีใหม่

         วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในยุควิถีใหม่ ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานความเป็นมาของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรในการบรรยาย "การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในยุควิถีใหม่" อาจารย์ประจำสาขาวิชาการต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK