รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ประชุมหารือปรับกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

มนพ. ประชุมหารือปรับกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

นายไชยา สอนไชยา 2023-06-06 17:19:58 251

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีบุคลากรงานสื่อสารองค์กร งานแนะแนวการศึกษา งานรับเข้านักศึกษาของแต่ละคณะวิทยาลัย และบุคลากรกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน และร่วมวางแผนปรับกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบนโยบายการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อแนะแนวการศึกษาโดยให้นำกิจกรรมบริการวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการเข้ามาเป็นหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา และเน้นย้ำการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกต้องตรงจุด ตรงใจ ตรงเวลา มีประสิทธิภาพ และใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา ในนามประธานคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ ฯ​ พร้อมสนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทุกช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย โดยบูรณาการความร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาจากทุกคณะ/วิทยาลัย ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK