รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่

วพบ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-06-02 12:30:10 95

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรัตน์ แก้วศิริ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม

การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดำริฯ โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลักในการมุ่งผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีคุณภาพสู่สังคมควบคู่กับการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ในการดำเนินการบริการวิชาการ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและสร้างประโยชน์และคุณค่าจากการบริการวิชาการแก่องค์กร สังคม และชุมชน ผ่านกิจกรรมการบรรยายและให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ และกิจกรรมการฝึกปฏิบัติทักษะการล้างมือ 7 ขั้นตอนเพื่อสุขอนามัยที่ดี 

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ

HOT LINK