รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คกก.สรรหาอธิการบดีฯ ขยายกรอบเวลา สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพิ่มเติม อีก 30 วัน

คกก.สรรหาอธิการบดีฯ ขยายกรอบเวลา สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพิ่มเติม อีก 30 วัน

นางอรปวีณ์ ตั้งตระกูล 2023-06-01 17:04:45 748

วานนี้ (31 พฤษภาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมว่า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาจัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน และสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ เรียงตามลำดับตัวอักษร ได้แก่ 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร 
        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา  มิขะมา 
        3. รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล 
        4. รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง วงษ์ชาชม 
        5. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ 
        6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัฒนพล 
        7. นายสมยศ สีแสนซุย 
        8. ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร


ซึ่งในระหว่างนี้ การทำงานของคณะกรรมการสรรหาฯ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน โปร่งใส เป็นธรรมที่สุด ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ส่งหนังสือขอพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการทำหน้าที่ในการบริหารองค์กรภาครัฐ ไปยัง 9 หน่วยงานภายนอก ที่เป็นหน่วยงานด้านความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง กรมบังคับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยคาดการณ์ว่า หน่วยงานภายนอก จะส่งหนังสือยืนยันคุณสมบัติส่งกลับแก่คณะกรรมการสรรหาฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2566

“ทั้ง 8 รายชื่อ คณะกรรมการสรรหาฯ ขอย้ำว่า ไม่ได้มีการล็อครายชื่อไว้ล่วงหน้าแต่อย่างใด แต่เป็นมติการเสนอรายชื่อที่มาจากบุคลากรผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อทุกคน ส่งผ่านคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย และมีการหารือคัดกรองจากหน่วยงานภายในทั้ง 16 หน่วยงาน ตามระเบียบข้อบังคับในการเสนอรายชื่อ ที่ต้องมาจากหน่วยงานภายใน ที่มีอิสระในการเสนอชื่อ ตามประกาศการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม” รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม กล่าว


รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ให้สัมภาษณ์ต่ออีกว่า ตำแหน่งอธิการบดี เป็นตำแหน่งสูงสุดขององค์กร และผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องทำการเสนอชื่อเพื่อพิจารณารับการโปรดเกล้าฯ ในการดำรงตำแหน่ง ทำให้ต้องมีการพิจารณาที่รัดกุม ไม่มีข้อร้องเรียน หรือข้อครหาใด ๆ ที่จะนำไปสู่อุปสรรคในกระบวนการสรรหาผู้สมควรได้รับตำแหน่ง ฉะนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการหารือร่วมกันว่า ในห้วงเวลาในการรอหนังสือยืนยันจากหน่วยงานภายนอก 9 หน่วยงาน จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนปฏิทินกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมควรเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม จากเดิม ต้นเดือนมิถุนายน 2566 ออกไปจนกว่าจะได้รับหนังสือยืนยันการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานภายนอก แต่คาดการณ์ว่าไม่ล่าช้าเกิน 30 วัน โดยในระหว่างนี้จะขอยื่นขยายกรอบระยะเวลาการสรรหาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนมเพิ่มเติมอีก 30 วัน หรือหากมีการล่าช้าออกไปอีก คณะกรรมการสรรหาฯ จะประเมินสถานการณ์ให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ให้ทันตามกำหนด 

 “ขั้นตอนนี้ อาจต้องใช้เวลาซึ่งขึ้นกับหน่วยงานภายนอกจึงเป็นเวลาที่เราควบคุมไม่ได้ ฉะนั้นกำหนดเวลาเดิมจึงถูกเลื่อนออกไป อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงวันนี้ได้ทำหนังสือยื่นขอตรวจสอบจาก 9 หน่วยงานแล้ว อยู่ระหว่างการประสานข้อมูล และในบางหน่วยงานยังได้ติดต่อให้เราส่งเอกสารเพิ่มเติมในบางราย หากมีการส่งหนังสือยืนยันกลับมาได้เร็ว จะทำให้สามารถประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์แสดงวิสัยทัศน์ และรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์แสดงวิสัยทัศน์ ได้ตามกระบวนการต่อไป ซึ่งรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์จะคงเดิม หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาจากเอกสารการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดอย่างรัดกุมที่สุด” รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม กล่าวเพิ่มเติม