รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. สร้างความเข้าใจผู้บริหารและบุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน EdPEx 200

มนพ. สร้างความเข้าใจผู้บริหารและบุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน EdPEx 200

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-05-30 16:04:17 786

มนพ. สร้างความเข้าใจผู้บริหารและบุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน EdPEx 200

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม งานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการภาวะผู้นำเพื่อการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมี นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานฯ และศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประธานมูลนิธิตะวันฉายฯ ศาสตราจารย์ขั้นสูงสาขาศัลยกรรมตกแต่ง MD,MBA ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” (Leadership for Organizational Performance Excellence) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 200 ต่อไป

ข่าว: งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ภาพ: อรปวีณ์ ตั้งตระกูล

HOT LINK