รอบรั้วกันเกรา

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5/2566

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-05-24 11:04:16 7,248

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องพนนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5/2566 โดยประชุมทั้งในรูปแบบOn-Site และ Online มี นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาความเห็นชอบการ (ร่าง) หลักสูตรและปรับปรุงแก้ไข ตามมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินการต่อไป

ภาพ/ข่าว : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK