รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จับมือกับ บิ๊กซี ลงนาม MOU จัดหลักสูตรทวิภาคีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ม.นครพนม จับมือกับ บิ๊กซี ลงนาม MOU จัดหลักสูตรทวิภาคีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-05-19 18:08:21 406

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ นายนนท์ธยา ทองอ่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสรรหา-ว่าจ้าง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้แทนจากทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ซึ่งก่อนการบันทึกความเข้าใจ นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้หารือร่วมกับผู้แทนของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาที่เป็นภาคทฤษฎีในบางสาขาวิชาซึ่งอาจจะต้องปรับให้น้อยลง เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และทักษะจากการปฏิบัติงาน โดยหลังจากการหารือพูดคุยกันกับผู้แทน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งสองมีความเห็นตรงกันและมีความเป็นไปได้ที่จะขยายสาขาในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพในอนาคตด้วย

การบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในรูปแบบทวิภาคี และการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัย รวมถึงมีสมรรถนะที่เหมาะในการทำงาน สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมนักศึกษาในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมที่สนใจ ได้เข้าสู่อาชีพในภาคอุตสาหกรรม ภายหลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการ ซึ่งการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2566 – 2571 

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

ข้อมูล : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK