รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดการประชุมวิพากษ์ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดการประชุมวิพากษ์ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-05-19 12:15:05 110

ภาพบรรยากาศการประชุมวิพากษ์ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

         วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมวิพากษ์ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งการจัดการประชุมวิพากษ์ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ครั้งนี้เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและตรงตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK