รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • งานสื่อสารองค์กร ม.นครพนม จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แตก 3 กลุ่มงาน พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ สนองแผนวิสัยทัศน์องค์กร

งานสื่อสารองค์กร ม.นครพนม จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แตก 3 กลุ่มงาน พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ สนองแผนวิสัยทัศน์องค์กร

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-05-18 18:13:54 876

งานสื่อสารองค์กร ม.นครพนม จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แตก 3 กลุ่มงาน พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ สนองแผนวิสัยทัศน์องค์กร

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดทำแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดงาน มีอาจารย์ทางด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคณะกรรมการร่วม ณ เชียงคาน ริเวอร์ กรีน ฮิลล์ อ.เชียงคาน จ.เลย

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นการจัดทำแผนในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ซึ่งกิจกรรมมีการ Workshop โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยประชาสัมพันธ์ SWOT Analysis, การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ตลอดจนการสรุปเป็นแผนยุทธศาสตร์ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน

ทั้งนี้ การดำเนินงานของงานสื่อสารองค์กรต่อจากนี้ จะเป็นการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งจะง่ายต่อการผลิตและการให้บริการด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนของบุคคลภายในและภายนอกองค์กร โดยสายงานที่ดำเนินการถูกแบ่งออกเป็น 3 งาน ได้แก่ 

1. งานวิทยุกระจายเสียง ออกอากาศรูปแบบการกระจายเสียงในรัศมี 50-60 กิโลเมตร ในระบบ FM บนคลื่นความถี่ 102.50 MHz. พร้อมกับการจัดรายการผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยมีสัดส่วนบริการเนื้อหาสาระเชิงวิชาการมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์

2. งานสื่อสารภาพลักษณ์ มีการแบ่งงานออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายข่าวภาพนิ่ง ซึ่งทำหน้าที่จัดทำข่าว กิจกรรม ของมหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ รวมถึง ข่าว บทความทางวิชาการ และฝ่ายข่าววีดีโอ เป็นการติดตามประเด็นในพื้นที่ของงานกิจกรรมนักศึกษา และนักวิจัย เพื่อทำสกู๊ปข่าวและเผยแพร่สู่สาธารณะ

3. งานผลิตรายการ เป็นการผลิตเนื้อหาเชิงวิชาการและวาไรตี้ จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย รวมถึงการสื่อสารยุทธศาสตร์และนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงสู่ประชาคมมหาวิทยาลัยนครพนม

โดยทั้ง 3 สายงานนี้ จะเป็นภารกิจหลักของงานสื่อสารองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรตามวิสัยทัศน์

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

HOT LINK