รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ กิจกรรม การอบรมมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร และรายวิชา

มนพ. จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ กิจกรรม การอบรมมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร และรายวิชา

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-05-16 17:38:08 1,057

มนพ. จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ กิจกรรม การอบรมมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร และรายวิชา

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ กิจกรรม การอบรมมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร (PLO) และรายวิชา (CLO) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ กิจกรรม การอบรมมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร (PLO) และรายวิชา (CLO) จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 สามารถเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) และรายวิชา (CLO) ที่ได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามคุณวุฒิแต่ละระดับ ในแต่ละหลักสูตรได้ ประกอบด้วยอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความรู้ (Knowledge) 2. ด้านทักษะ (Skills) 3. ด้านจริยธรรม (Ethics) และ 4. ด้านลักษณะบุคคล (Character) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตร วิชาชีพ ประเทศชาติ และบริบทโลก สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ปัจจุบันแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) ซึ่งการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และอาจารย์เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุผลลัพธ์นั้น ๆ เพื่อให้อาจารย์ในหลักสูตรสามารถจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนขึ้น ปฏิบัติได้ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้อาจารย์สามารถเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO : Program Learning Outcomes) และรายวิชา (CLO : Course Learning Outcomes) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้

ข้อมูล : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK