รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร

สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-05-15 16:06:54 704

สำนักงานอธิการบดี  ม.นครพนม สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร วัฒนนวลสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้การให้บริการที่ดี เพื่อให้บุคลากรเข้าใจต่อบริบทการทำงานของตนเอง สามารถออกแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ภาพ/ข่าว: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK