รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะครุศาสตร์ มนพ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

คณะครุศาสตร์ มนพ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-05-13 11:20:21 247

วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา:การออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ขึ้น ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและให้แนวทางในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK