รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมชี้แจงเตรียมตัวในการออกฝึกอาชีพกับสถานประการ และพิธีลงนามฝึกอาชีพของนักศึกษา ระบบทวิภาคี รุ่นที่ 1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมชี้แจงเตรียมตัวในการออกฝึกอาชีพกับสถานประการ และพิธีลงนามฝึกอาชีพของนักศึกษา ระบบทวิภาคี รุ่นที่ 1

นายสุรศักดิ์ เข็มปัญญา 2023-05-10 11:16:00 257

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น. อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง การเตรียมตัวในการออกฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ นักศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีลิฟท์และระบบงานอาคารสูง โดยมี ผศ.บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มีคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้า นักศึกษาระบบทวิภาคีและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ณ ห้องเรียน ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ 

การประชุมชี้แจงดังกล่าว สืบเนื่องจากพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ บริษัทเอเชีย ชไนเดอร์ ประเทศไทย (จำกัด) ซึ่งเป็นความร่วมมือในด้านการจัดเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยทางคณะเทคโนโยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีกำหนดการส่งตัวนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีลิฟท์และระบบงานอาคารสูง ไปฝึกอาชีพกับบริษัทเอเชีย ชไนเดอร์ ประเทศไทย (จำกัด) ในภาคการศึกษาที่ 2/2566 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา และเมื่อนักศึกษาฝึกอาชีพเสร็จ บริษัทฯ จะสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกับบริษัทฯ ทันที

ภาพ: IT ITECH NPU
ข่าว: PR ITECH NPU

HOT LINK