รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สสส. หารือ ม.นครพนม เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายภาคอีสานขับเคลื่อนงานสุขภาวะ 20 จว. ภาคอีสาน พร้อมเตรียม MOU งานบริการวิชาการสังคม

สสส. หารือ ม.นครพนม เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายภาคอีสานขับเคลื่อนงานสุขภาวะ 20 จว. ภาคอีสาน พร้อมเตรียม MOU งานบริการวิชาการสังคม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-05-08 12:45:48 782

สสส. หารือ ม.นครพนม เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายภาคอีสานขับเคลื่อนงานสุขภาวะ 20 จว. ภาคอีสาน พร้อมเตรียม MOU งานบริการวิชาการสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ เข้าพบอาจารย์สมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือกระบวนการพัฒนาเชิงพื้นที่และการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายภาคอีสานขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยมี อาจารย์ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ พลทิพย์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ และอาจารย์ตรีนุช คำทะเนตร อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เข้าร่วมหารือ ณ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) มีบทบาทในการสร้างกลไกเชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายสุขภาวะในระดับภูมิภาค ซึ่งกระบวนการดำเนินงานจะเชื่อมโยงกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสุขภาวะในแต่ละภูมิภาค โดยดำเนินภารกิจหลักอยู่ 3 ประการ คือ 1. ขยายเครือข่าย ด้วยการสร้างกลไกร่วมในการพัฒนางานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ สร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนงานสุขภาวะในแต่ละภูมิภาค 2. เป็นการยกระดับการทำงานด้วยการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดทำแผนยกระดับการทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาวะในพื้นที่ รวมถึงการจัดเวทีวิชาการสาธารณะร่วมกัน และ 3. สร้างความผูกพันภาคี โดยมุ่งเน้นให้ภาคีเครือข่ายรู้จักกัน สร้างการมีส่วนร่วมและเกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่าย กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ซึ่งจากการหารือในครั้งนี้ ได้แนวทางและวิธีการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) กับ มหาวิทยาลัยนครพนม 4 แนวทาง ได้แก่ 1. สนับสนุนงานวิชาการ ทั้งการหนุนเสริมข้อมูลทางวิชาการและหนุนเสริมศักยภาพภาคี 2. เชื่อมร้อยเครือข่าย โดยการออกแบบกิจกรรมกระบวนการ เพื่อเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย 3. จัดทำฐานข้อมูลภาคี องค์ความรู้ พื้นที่แหล่งเรียนรู้สำคัญ ฯลฯ และ 4. การสื่อสารกระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ และการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสาน ทั้งการสื่อสารภายในและการสื่อสารสู่สังคมสาธารณะภายนอก ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนเกิดรูปธรรมร่วมกัน ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคมในระยะต่อไปด้วย

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

ข้อมูล : ดร.อนุวัฒน์ พลทิพย์

HOT LINK