รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ม.นครพนม ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-05-06 13:51:39 7,003

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเนียง ไข่มุกข์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนครพนม นำบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นต้นแบบของผู้มีจริยวัตรอันงดงาม ทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนม์ชีพ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีพระหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชน โดยด้านการศึกษาทรงก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ทรงเป็นองค์พระอุปถัมภ์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้นำเยาวชนไทยไปแข่งขันวิชาการ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยติดต่อกันมายาวนานหลายปี ตั้งแต่ปีแรกที่มีการส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน ด้านสังคมสงเคราะห์ทรงอุทิศพระวรกายในการพัฒนาท้องถิ่นชนบทและการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงตระหนักถึงปัญหาชุมชนแออัด เสด็จเยี่ยมชุมชนแออัดเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้งในกรุงเทพมหานคร ทรงห่วงใยเด็กและครอบครัวในชุมชนแออัด โดยทรงรับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ มีผลให้เกิดโครงการพัฒนาเด็กเพิ่มขึ้นหลายโครงการ

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข พระองค์ทรงเป็นประธานของมูลนิธิต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หรือ หมอกระเป๋าเขียว รวมทั้งมูลนิธิโรคไต และทรงเป็นประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาแพทย์ตามโครงการแพทย์ชนบท ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มาสมัครเป็นอาจารย์วิชาการแพทย์การพยาบาล ทั้งทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทรงร่วมกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก่อตั้ง และพระราชทานพระราชทรัพย์ประเดิมร่วมกับที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทาน ในการก่อตั้งมูลนิธิขาเทียมเพื่อจัดทำขาเทียม และพระราชทานแก่ผู้พิการขาขาดผู้ยากไร้ในชนบท และค้นคว้าวิจัยพัฒนาชิ้นส่วนขาเทียมจากวัสดุภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิถันยรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นอกจากนี้ยังทรงได้รับมูลนิธิและกองทุนการกุศลต่าง ๆ ทางด้านสาธารณสุขไว้ในพระอุปถัมภ์อีกหลายหน่วยงาน 

นอกจากนี้ยังมีด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยมีพระราชกรณียกิจสำคัญด้านพระพุทธศาสนา ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์การประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับสากล อักษรโรมัน ฉบับแรกของโลก ทั้งยังทรงเป็น องค์ประธานก่อตั้งและองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการแปลและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน เพื่อพระราชทานแด่นานาประเทศ ตั้งแต่ปี 2548 ทรงส่งเสริมงานแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรีคลาสสิก ละครอุปรากร ทั้งยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานแสดงประจำปีและวงดนตรี เช่น วงดุริยางค์เยาวชนไทย ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเสด็จทอดพระเนตรการแสดงในหลายโอกาส และเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธินาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก อันประกอบด้วย โรงละครและนักแสดงที่สืบทอดปณิธานการแสดงหุ่นละครเล็กจากศิลปินแห่งชาติ และจากพระกรณียกิจดังกล่าวข้างต้น องค์การยูเนสโกจึงมีมติรับรองในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 9 - 24 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ยกย่องพระเกียรติคุณในฐานะบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกในปี 2565 – 2566 ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม 

ขอขอบคุณข้อมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
ภาพ/ข่าว: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK