รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มหาวิทยาลัยนครพนม MOU ร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

มหาวิทยาลัยนครพนม MOU ร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-05-02 20:02:57 11,900

มหาวิทยาลัยนครพนม MOU ร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย นายสุมิตรชัย กันหาคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า และ ดร.เอนก นรสาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ลงนามความร่วมมือ MOU กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และ ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จำนวน 41 โรงเรียน การลงนามในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนครพนม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในครั้งนี้ มีเจตจำนงที่จะร่วมมือในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพ และมีความประสงค์ที่จะพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียน โดยมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด มีโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักเรียนกลุ่มนี้ สนใจการเรียนต่อสายอาชีพ และสร้างความคิดให้เกิดความภูมิใจเมื่อมาเรียนสายอาชีพ และทำให้เห็นว่าเรียนอาชีวะมีคุณภาพ มีรายได้สูง ได้รับการยอมรับจากสังคม รวมทั้งต้องดึงคนเก่งเข้ามาเรียนให้มากขึ้น โดย MOU ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ถึง ปีการศึกษา 2570

ภาพ/ข่าว : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK