รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 7/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 7/2566

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-04-26 16:41:13 590

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 7/2566

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 7/2566

         วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 7/2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาล้ยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน คณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียง ซึ่งการประชุมดัวกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งข้อราชการการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการเกี่ยวกับการเปิดรับและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2566 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK