รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2566

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-04-26 15:16:58 119

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2566

         วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน คณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK