รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (รหัส 63)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (รหัส 63)

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-04-26 11:16:38 285

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (รหัส 63)

          วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (รหัส 63) ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในโครงการและกล่าวแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวในระหว่างอยู่ในสถานศึกษา แก่นักศึกษา อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการต่างๆ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้กศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและระเบียบ ข้อบังคับก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 และได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิศรุต ศีวรมย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK