รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.นครพนม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 พิธีปัจฉิมนิเทศ และ พิธีอำลาสถาบัน ประจำปี 2565

วพบ.นครพนม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 พิธีปัจฉิมนิเทศ และ พิธีอำลาสถาบัน ประจำปี 2565

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-04-24 17:00:13 750

วพบ.นครพนม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 พิธีปัจฉิมนิเทศ และ พิธีอำลาสถาบัน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2566   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร พิธีปัจฉิมนิเทศ และพิธีอำลาสถาบัน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 โดยมีระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึง 10 เมษายน 2566 เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่ดี มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 จำนวน 66 คน ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

นอกจากการมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในงานยังได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลผลการศึกษาดีตลอดหลักสูตร รางวัลผู้เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนการสอบรวบยอดสูงสุด รางวัลผู้เข้าศึกษาที่มีจิตอาสาดีเด่น จำนวน 3 รางวัล 

#BCNN #NP #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 13 #พิธีปัจฉิมนิเทศ #พิธีอำลาสถาบัน

HOT LINK