รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ด้านจรรยาบรรณและวินัยบุคลากรของรัฐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ด้านจรรยาบรรณและวินัยบุคลากรของรัฐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-04-19 14:39:58 190

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ด้านจรรยาบรรณและวินัยบุคลากรของรัฐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

          วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ด้านจรรยาบรรณและวินัยบุคลากรของรัฐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้น ณ ห้องประชุมจตุรวิทย์ ชั้น 4 (143) อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในโครงการและกล่าวเปิดโครงการ นางภุคณัท หตะเสน หัวหน้างานบุคลากร กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากร อบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ด้านจรรยาบรรณและวินัยบุคลากรของรัฐ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับทราบจรรยาบรรณและการรับรู้ในเรื่องวินัยของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของรัฐ ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะต่อไป
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK