รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.นครพนม จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2566 เรื่อง: พยาบาลเวชปฏิบัติกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2566

วพบ.นครพนม จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2566 เรื่อง: พยาบาลเวชปฏิบัติกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2566

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-04-12 11:35:07 1,309

วพบ.นครพนม จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2566 เรื่อง: พยาบาลเวชปฏิบัติกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดและการกล่าวต้อนรับผู้ร่วมอบรมอบรมฟื้นฟูวิชาการโครงการประชุมวิชาการประจำปีของพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัวและชุมชน

โครงการฯ ในครั้งนี้ จัดโดยฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  เนื่องจากพยาบาลเวชปฏิบัติเป็นกำลังหลักของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของประเทศไทย นอกจากต้องปฏิบัติตามขอบเขตและมาตรฐานในการตรวจรักษาเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามข้อกำหนดของสภาการพยาบาลแล้ว ยังต้องสามารถให้การดูแลและจัดการกับผู้ป่วยทั้งในกลุ่มอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องการการช่วยเหลือและส่งต่อ กลุ่มอาการเจ็บป่วยที่สามารถให้การรักษาเบื้องต้น หรือต้องการการวินิจฉัยโรคเพิ่มเติมเพื่อรับการรักษา และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน การใช้ยาที่จำเป็นอย่างสมเหตุผล รวมไปถึงการจัดการกับปัญหาด้านสาธารณภัยต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นในชุมชน โดยการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป


HOT LINK