รอบรั้วกันเกรา

กิจกรรมสงกรานต์รดน้ำดำหัวสวัสดีปีใหม่ไทย ประจำปี 2566

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-04-11 13:50:27 924

กิจกรรมสงกรานต์รดน้ำดำหัวสวัสดีปีใหม่ไทย ประจำปี 2566

 ภาพบรรยากาศกิจกรรมสงกรานต์รดน้ำดำหัวสวัสดีปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 

          วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์รดน้ำดำหัวสวัสดีปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 ขึ้น ณ หน้าบริเวณอาคาร จตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน คณผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายในกิจกรรม มีการเปลี่ยนผ้าให้พระพุทธรูปประจำคณะพร้อมทั้งพิธีสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีนใหม่ของไทย และรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้เป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงาม
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK