รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ประชุมปรึกษาหารือ หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประชุมปรึกษาหารือ หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-04-10 12:23:25 673

ประชุมปรึกษาหารือ หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพบรรยากาศประชุมปรึกษาหารือ หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

          วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดการประชุมปรึกษาหารือ หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร คณาจารย์​สาขาวิชาต่างๆ และบุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการเลื่อนค่าตอบแทนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามเกณฑ์การประเมินของคณะและมหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.  

HOT LINK