รอบรั้วกันเกรา

มหาวิทยาลัยนครพนมม ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-04-09 22:48:43 468

มหาวิทยาลัยนครพนม ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป จึงได้วางแผนการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงานเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนมจึงประกาศให้มีนโยบาย “No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ” เพื่อแจ้งเจตนารมณ์ว่ามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ งดการให้ ไม่รับของขวัญ No Gift Policy ของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ทุกโอกาสและทุกเทศกาล และเชิญชวนแสดงความปรารถนาดีในช่วงเทศกาล ด้วยคำอวยพร บัตรอวยพร หรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอขอบคุณในความร่วมมือ พร้อมน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของทุกท่าน

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

HOT LINK