รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เสนอความก้าวหน้างานวิจัย Local Enterprises หวังสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่

ม.นครพนม เสนอความก้าวหน้างานวิจัย Local Enterprises หวังสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-04-05 18:53:33 846

ม.นครพนม เสนอความก้าวหน้างานวิจัย Local Enterprises หวังสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการนำเสนองานวิจัยภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” โดยมี นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ภายหลังเสร็จพิธีเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริการและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) อาทิ กรอบการวิจัย Local Enterprises ปีงบประมาณ 2565 และ ปีงบประมาณ 2566, การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) และแนวทางการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อำนวยการกรอบการวิจัย Local Enterprises บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เป้าหมาย หลักคิด แก่นการทำงาน และตัวชี้วัดของกรอบวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” 

พร้อมกันนี้ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม ยังได้นำเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์กะละแมโบราณนครพนม ด้วยกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่บนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น โดย ดร.คมศักดิ์ หารไชย, โครงการการยกระดับผ้าทอพื้นถิ่นสีธรรมชาติตลอดห่วงโซ่คุณค่าใหม่ด้วยการขับเคลื่อนตลาดร่วม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคำภู, โครงการการสร้างเครือข่ายและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจผลิตโคขุนระยะสั้นแบบพึ่งพาตนเองในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพัฒน์ สุระนรากุล และโครงการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาตากแห้งน้ำสงครามตอนล่าง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี 

ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในระยะ 5 เดือน จากโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยประเภท RDG กรอบภายใต้การวิจัย Local Enterprises ปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่เป้าหมาย 1 โครงการ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการวิจัย ตลอดจนการวางแผนดำเนินงานของโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2566 ให้สามารถตอบโจทย์ OKR ของกรอบการวิจัย Local Enterprises ได้สำเร็จและตรงตามเป้าวัตถุประสงค์ต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าว : https://www.facebook.com/media/set?vanity=NPUThailand&set=a.6244339188965108

HOT LINK