รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นักศึกษา ม.นครพนม ออกค่ายอาสาลงพื้นที่พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา

นักศึกษา ม.นครพนม ออกค่ายอาสาลงพื้นที่พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-04-05 10:40:59 398

มหาวิทยาลัยนครพนม โดยองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยมี ผศ.ธราธิป  ภู่ระหงษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอาสาฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผศ.ดร.ธนภร  วัฒนนวลสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนายวันเฉลิม อุปราคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายพิพัฒน์พงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา นายประสิทธิ์  ไชยสุระ ประธานกรรมกาสถานศึกษา สมาชิกเทศบาลตำบลเวินพระบาท นายจักรพงษ์  ภูมิดา กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกเทศบาลตำบลเวินพระบาท กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะผู้บริหารชุมชนบ้านม่วงนาสีดา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะสำคัญของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เกิดความอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษานำองค์ความรู้จากห้องเรียนไปสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่การให้บริการของมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมฐานให้ความรู้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แต่ยังคงดำเนินงานในส่วนที่เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ตามช่วงวัย ประกอบด้วย ฐานการวาดภาพบนพื้นถนน (BBL) ฐานการปรับพื้นสนามเด็กเล่น ทาสียางรถยนต์ และเครื่องเล่น ในสนามเด็กเล่น ฐานปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ฐานตีเส้นสนามตระกร้อ สนามวอลเล่ย์บอล ฐานทาสีป้ายยินดีต้อนรับ และป้ายอื่นๆ และฐานจัดมุมอ่านหนังสือให้น้อง เป็นต้น

อีกทั้งยังได้บูรณาการกิจกรรมค่ายอาสาร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566 อีกด้วย

ข้อมูล/ภาพ: กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ข่าว: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


HOT LINK