รอบรั้วกันเกรา

กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-04-01 22:57:05 682

กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566

 ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566

          วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566 ฝ่ายงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายการจัการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเแป็นที่ยอมรับในระดับชาติ : กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในกิจกรรม กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุรภาพและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อรณรงค์ให้มีการสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างถูกวิธี และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและภาคเอกชนได้มีความรู้สึกร่วมในความเป็นเจ้าของโบราณวัตถุและร่วมรับผิดชอบดูแลทำนุบำรุงรักษาไว้เป็นมรดกไทย
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.

HOT LINK