รอบรั้วกันเกรา

กิจกรรมอบรมกฎหมายสำหรับครู และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพครู

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-03-29 15:16:02 613

กิจกรรมอบรมกฎหมายสำหรับครู และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพครู

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมการต่อต้านคอรัปชั่น และพิธีบายศรีสู่ขวัญสร้างความประทับใจในรั้วครุศาตร์           

          วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมอบรมกฎหมายสำหรับครู และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพครู ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในกิจกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดย อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63 ) ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว วิทยากรได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มามอบความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการมอบขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.  

HOT LINK