รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม

ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-03-29 11:35:01 683

ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.เอนก นรสาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม และคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มุ่งหวังขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐของจังหวัดนครพนม  ณ โรงเรียนนาคำราษฎ์รังสรรค์ หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นายสมยศ  สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้แนวคิดในการร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ของจังหวัดนครพนม และมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ มากมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาจังหวัดนครพนมควบคู่ไปกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยตามหลักที่ว่ามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมีโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” จัดขึ้นเพื่อดูแลความเป็นอยู่และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการ และในการลงพื้นที่อำเภอศรีสงครามในครั้งนี้ มีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ให้บริการในพื้นที่อำเภอศรีสงครามเพื่อให้บริการและสร้างอาชีพให้แก่ลูกหลานชาวศรีสงคราม ยังมีอีกหลายโครงการที่ไม่ได้กล่าวถึงที่มหาวิทยาลัยนครพนมที่ได้จัดทำและพร้อมให้ความร่วมมือและร่วมพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดนครพนม ตามคำกล่าวที่ว่า “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”

ภาพ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว: งานเลขานุการ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK