รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สภา ม.นครพนม แต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 4 ราย

สภา ม.นครพนม แต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 4 ราย

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-03-16 06:52:42 757

สภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง “รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม” จำนวน 4 ราย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2566 ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเนียง ไข่มุกข์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

4. ดร.ถาวร เส้งเอียด ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภาพ/ข่าว: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK