รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมจัดบูธนิทรรศการชูงานวิจัย “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองจากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ 4 ภูมิภาค” จ.อุบลราชธานี

ม.นครพนม ร่วมจัดบูธนิทรรศการชูงานวิจัย “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองจากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ 4 ภูมิภาค” จ.อุบลราชธานี

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-03-14 18:40:36 363

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมจัดจัดบูธนิทรรศการในงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง” เพื่อชูผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายทั้ง 4 ภูมิภาค โดยมี ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ เป็นประธานเปิดงาน มีนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ณ ถนนคนเดินเลียบแม่น้ำมูล (ตลาดใหญ่) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566

“มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองจากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ 4 ภูมิภาค” สนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมและขยายผลการรับรู้ในวงกว้างถึงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมจาก “คุณค่าสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม” ผ่านการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการวัฒนธรรม การสาธิตและอบรมงานฝีมือ การแสดงของศิลปินท้องถิ่น การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย การแสดงแฟชั่นโชว์ และเวทีเสวนาระหว่างภาคีเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง พร้อมเปิดตัวแผนที่วัฒนธรรมของประเทศไทย (Cultural Map Thailand) ที่เชื่อมโยง 2,621 ชุด ของข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมทาง www.culturalmapthailand.info ที่กำลังจะพัฒนาไปสู่ระบบสารสนเทศ Cultural Atlas of Thailand ในอนาคตอันใกล้ 

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวว่า บพท. เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยผ่านการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรทุนทั้งสิ้น 48 โครงการ กระจายใน 33 จังหวัดทั่วประเทศ และมีผลการดำเนินงานที่มีสัมฤทธิผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม คนตกงานคนคืนถิ่นจากผลกระทบของ COVID-19 และผู้สูงวัยมีงานทำ ลดช่องว่างระหว่างวัย คนรุ่นใหม่ตระหนักในคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม เยาวชนมีโอกาสในด้านอาชีพและสร้างรายได้ เป็นการยกระดับรายได้ของผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เกิดการกระจายรายได้สู่เมืองรอง และชุมชนมีพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ บพท. จึงเล็งเห็นว่าการสร้างการรับรู้ของสาธารณะต่อการสนับสนุนให้ทุนทางวัฒนธรรม เป็นองคาพยพในการพัฒนาพื้นที่ที่จะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนในหลากหลายมิติ ดร.กิตติ กล่าว.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยนครพนมได้นำคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการ นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยต่อยอดด้านมูลค่าไปร่วมจัดบูธนิทรรศการ จำนวน 1 โครงการ คือ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทุนทางวัฒนธรรมผู้ไทเรณูนครจังหวัดนครพนม” ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดด้านผ้าของชาวผู้ไท อ.เรณูนคร คือ การนำผ้าฝ้ายมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของชำรวย อาทิ การตัดเย็บออกแบบลวดลายผ้าด้วย “กุหลาบแดงสด” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรักใคร่กลมเกลียวของชาวผู้ไทเรณูนคร การตัดเย็บหมอน ตุ๊กตา พวงกุญแจ เป็นต้น และการพัฒนาต่อยอดเครื่องดื่ม “เรณูดรังค์” ซึ่งเป็นการนำเอา “อุเรณู” เครื่องดื่มที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นยาวนานกว่า 200 ปี และเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP Premium ที่ผลิตจากข้าวและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พัฒนายกระดับรูปแบบการดื่มให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น สามารถผสมเป็นค็อกเทลได้หลากหลายสูตร เช่น สูตร "อุราเรณู" (Oura Renu) มีส่วนผสมหลักของ RENUDRUNK กับ Honey Lemon และสูตร "นครพนมพาราไดซ์" (Nakhonpanom Paradise) ที่มีส่วนผสมหลักอยู่ 3 ส่วน คือ สับปะรด (พืชเศรษฐกิจ GI อ.ท่าอุเทน) ลิ้นจี่ (พืชเศรษฐกิจ GI อ.เมือง) และอุเรณู (เครื่องดื่ม อ.เรณูนคร) จัดว่าเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา กล่าว.

ทั้งนี้ งาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองจากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่” ได้จัดมาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และครั้งที่ 4 มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-2 เมษายน 2566 กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดงานในแต่ละภูมิภาคจะมีไฮไลต์และรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไป ตามมนต์เสน่ห์ของทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าว : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NPUThailand&set=a.6179135732152121

HOT LINK