รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-03-14 16:22:02 495

มหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2566 ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ส่งมอบงานในหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้งสรุปงานในความรับผิดชอบ และลงนามในหนังสือส่งมอบงานแก่ นายสมยศ สีแสนซุย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่จะเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึง 10 กันยายน 2566 โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นสักขีพยาน วันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ตามที่ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความต่อเนื่อง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินการของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 มีมติแต่งตั้ง นายสมยศ สีแสนซุย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2566 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK