รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มติสภา ม.นครพนม แต่งตั้ง นายสมยศ สีแสนซุย ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม

มติสภา ม.นครพนม แต่งตั้ง นายสมยศ สีแสนซุย ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-03-14 13:32:06 771

สภามหาวิทยาลัยนครพนม มีมติที่ประชุมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องจาก ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความต่อเนื่อง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินการของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 มีมติแต่งตั้ง นายสมยศ สีแสนซุย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2566 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อมูล: คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK