รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • โครงการจัดการความรู้ในองค์กร กิจกรรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรและโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสำหรับบุคลากร

โครงการจัดการความรู้ในองค์กร กิจกรรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรและโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสำหรับบุคลากร

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-03-13 17:24:43 163

ภาพบรรยากาศโครงการจัดการความรู้ในองค์กร กิจกรรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรและโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสำหรับบุคลากร

            วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการจัดการความรู้ในองค์กร กิจกรรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรและโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสำหรับบุคลากร ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย คณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการด้วยความพร้อมเพรียง
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK