รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-03-07 15:51:01 238

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          วันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทั้ง 2 หน่วยงานเพื่อใช้ในการนำไปบูรณาการในการบริหารงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK