รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย ม.ทักษิณ และ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบการผลิตโคขุนคุณภาพสูง อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

ม.นครพนม ต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย ม.ทักษิณ และ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบการผลิตโคขุนคุณภาพสูง อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-03-01 22:29:15 455

วันที่ 1 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับคณาจารย์และนักวิจัย จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน “เส้นทางปศุสัตว์เชื่อมโยงภูมิภาคอินโดจีนและภาคใต้ชายแดน ภายใต้โครงการ : ประเมินศักยภาพการตลาดและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคบ้านนาน้ำคำ หมูที่ 9 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคบ้านนาน้ำคำ ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนทุนวิจัย จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ผลักดันและพัฒนาฟาร์มต้นแบบการผลิตโคขุนคุณภาพสูง ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคบ้านนาน้ำคำ ทำให้ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจ ฯ ดังกล่าว ได้กลายเป็นต้นทางที่สำคัญในการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อคุณภาพ และตรงตามความต้องการของตลาด

ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาจ  เภสัชชา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำเสนอนวัตกรรมการผลิตอาหารโคเนื้อ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครพนม ต่อคณะศึกษาดูงาน พร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตปศุสัตว์ ระหว่างสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, ปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ และเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ จากนั้น นายอาทิตย์ คาระวงค์ ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคบ้านนาน้ำคำ ได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมฟาร์มต้นแบบการผลิตโคขุนคุณภาพสูง

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าว : https://www.facebook.com/media/set?vanity=NPUThailand&set=a.6136205309778497

HOT LINK