รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ผ้าขาวม้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ผ้าขาวม้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-02-27 18:45:13 464

ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี อุดร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ผ้าขาวม้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่มรุกขนคร) ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ผ้าขาวม้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดยสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าขาวม้า ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย และกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สมานชาติ อาจารย์ประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “มรกดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จะเลือนหายหรือสืบทอดไว้อย่างไรดี” การบรรยายเรื่อง “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : การศึกษาผ้าขาวม้ากับแนวทางในการปกป้องมรดกภูมิปัญญาให้ยั่งยืน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรม สวนสมุทร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายเรื่อง “การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” จาก ดร.เปศล ชอบผล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเวทีเสวนาเรื่อง “ผ้าขาวม้า : คุณค่ามรดกภูมิปัญญา สร้างมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน” จากนายกฤษดากร บรรลือ นักวิชาการวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์ “นุชบา” และ “ดารานาคี” ร่วมเวทีเสวนา 

นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation จากกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภูมิปัญญา ,กลุ่มศิลปะ ศิลปกรรม การออกแบบ และสื่อสร้างสรรค์ ,กลุ่มการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน ,กลุ่มเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการเกษตร ทั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK