รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นิเทศศาสตร์ ฯ ม.นครพนม ขยายเครือข่ายสร้างเยาวชน “ฅนทันสื่อ” ตระหนักรู้ภัยสื่อสังคมออนไลน์

นิเทศศาสตร์ ฯ ม.นครพนม ขยายเครือข่ายสร้างเยาวชน “ฅนทันสื่อ” ตระหนักรู้ภัยสื่อสังคมออนไลน์

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-02-21 16:00:36 323

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรม “ฅนทันสื่อ” เพื่อพัฒนาความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและการผลิตสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566

นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า กิจกรรมอบรม “ฅนทันสื่อ” เป็นหนึ่งในโครงการของมหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) โดยเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้จัดอบรมของแกนนำเยาวชนไปแล้ว จำนวน 30 คน และครั้งนี้เป็นการขยายผลต่อเนื่องของเครือข่าย เพื่อมุ่งสร้างให้เยาวชนในพื้นที่ได้พัฒนาความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ และการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ รู้จักการวิเคราะห์และประเมินสื่อ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระวังภัยจากสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 15 โรงเรียน รวมกว่า 300 คน ทั้งในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง และ โรงเรียนธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เป็นแกนนำฝึกอบรม นางสาวสุภัทรชรี กล่าว.

กิจกรรมของการฝึกอบรม ฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ภัยจากสื่อออนไลน์ กิจกรรมสันทนาการอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมฐานเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นการใช้สื่ออย่างปลอดภัย “เช็ค ชัวร์ แชร์” การรณรงค์ไม่ใช้สื่อออนไลน์ในการกลั่นแกล้งและรังแกผู้อื่น รวมถึงการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้าใจ เคารพความหลากหลายทางเพศ ภาษา และส่งเสริมความเท่าเทียม พร้อมกันนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนด้วย

ข้อมูล : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK