รอบรั้วกันเกรา

ม.นครพนม เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-02-20 15:30:33 271

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม สนับสนุนให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.ทัศณีย์ แสณจันทร์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค  อินเตอร์เนชั่นแนล และประชาชนบริเวณชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีและร่วมสมทบผ้าป่า ซึ่งจำนวนยอดผ้าป่าในครั้งนี้คือ 261,175.75 บาท จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม โดยนายธงชัย ชำนาญไพร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ฯ ร่วมกับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (หลังใหม่) เขตพื้นที่มรุกขนคร 

ภาพ/ข่าว งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK